Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.ksiegarnianowabasn.com

I. Słowniczek
Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Klient – użytkownik korzystający z Księgarni Internetowej, w celu dokonania zakupu określonych Produktów.
Konsument - Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Księgarni Internetowej w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93).
Konto – indywidualna witryna zawierająca dane Klienta zarejestrowanego w Księgarni Internetowej.
Księgarnia Internetowa – sklep internetowy, działający pod adresem www.ksiegarnianowabasn.com, prowadzony przez Sprzedawcę.
Regulamin - Regulamin Księgarni Internetowej www.ksiegarnianowabasn.com/
Sprzedawca - Wydawnictwo Nowa Baśń z siedzibą w Poznaniu, ul. Czechowska 10, 61-447 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 00000531708, NIP: 7811903627, REGON: 360215109.
Strona Produktu – pojedyncza strona Księgarni Internetowej, zawierająca informację o poszczególnym Produkcie.
Towar/Produkt - rzecz sprzedawana przez Sprzedawcę za pośrednictwem Księgarni Internetowej na rzecz Klienta, za zapłatą Ceny.

II. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady działania i warunki korzystania z Księgarni Internetowej, w szczególności zasady dokonywania zakupów w Księgarni Internetowej.
2. Księgarnia Internetowa prowadzi sprzedaż Towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o poszczególnych Towarach Księgarnia Internetowa zamieszcza na Stronie Produktu.
3. Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:
4. adres pocztowy:
Wydawnictwo Nowa Baśń
Katowicka 37
62-035 Dziećmierowo
5. adres e-mail: wydawnictwo@nowabasn.com

III. Wymagania techniczne
1. Do korzystania z Księgarni Internetowej konieczne jest posiadanie komputera lub innego urządzenia elektronicznego z dostępem do Internetu, zainstalowaną przeglądarką internetową, oraz posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej (e-mail).

IV. Składanie zamówień
1. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową www.ksiegarnianowabasn.com przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. Zamówienia składane w Księgarni Internetowej za pośrednictwem strony www.ksiegarnianowabasn.com realizowane są wyłącznie na terytorium Polski. Wysyłanie zamówienia poza granice terytorium Polski jest możliwe jedynie po skontaktowaniu się z obsługą Księgarni internetowej przed złożeniem zamówienia i dokonaniu indywidualnych ustalenia dotyczących m. in. możliwości zrealizowania takiego zamówienia, sposobu dostawy i opłaty za dostawę.
2. Informacje o Towarach prezentowane na stronach Księgarni Internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz są wyłącznie zaproszeniem do składania ofert.
3. Informacje o ograniczeniach w dostępności poszczególnych Towarów będą zamieszczone na Stronie Produktu, którego dotyczą. Tytuły niedostępne w sprzedaży oznaczone są wyrażeniem „Dostępność: Brak”.
4. Klient, przesyłając do Księgarni Internetowej zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych Towarów ze Sprzedawcą. Wysłane przez Księgarnię Internetową potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej i stanowi jednocześnie potwierdzenie zawarcia umowy pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą. Aby rozpocząć realizację zamówienia Klient powinien dokonać potwierdzenia zamówienia, poprzez aktywowanie (kliknięcie) linku znajdującego się w treści maila otrzymanego od Sprzedawcy stanowiącego oświadczenie o przyjęciu oferty.
5. W celu złożenia zamówienia Klient musi:
1. dokonać wyboru zamawianych Towarów,
2. wypełnić formularz zamówienia dostępnego na stronie Księgarni Internetowej oraz zaakceptować Regulamin albo zalogować się na Konto,
3. zweryfikować poprawność podanych danych,
4. zaakceptować wypełniony formularz poprzez złożenie zamówienia.
6. W sprawach dotyczących zamówienia Sprzedawca będzie kontaktował się z Klientem telefonicznie na numer podany przy składaniu zamówienia lub mailowo na adres podany przy składaniu zamówienia.
7. W celu uzyskania faktury VAT, należy zostawić informację w "uwagach" i podać numer NIP. Do kwoty 450 zł wystawiamy paragon z NIP.
8. Klient jest zobowiązany do zapłaty pełnej ceny za zamówiony produkt, w tym za koszty dostawy, w ciągu 7 dni od dnia otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. W związku z brakiem płatności za zamówienie do Klienta wysyłana jest na adres e-mail informacja dotycząca braku płatności i liczby dni pozostałych do opłacenia zamówienia. Zamówienie nieopłacone w terminie od dnia otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia przez Nową Baśń zamówienia do realizacji zostanie automatycznie anulowane a Nowa Baśń jest zwolniona z obowiązku jego realizacji.
9. Klient zobowiązany jest do podania prawidłowego adresu, na który należy dostarczyć przedmiot zamówienia (przy wyborze dostawy na adres domowy) oraz prawidłowego numeru telefonu komórkowego.
W przypadku podania przez klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Nowa Baśń nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu zamówienia, jeśli z  powyższej przyczyny, pomimo dochowania należytej staranności przez Nową Baśń i firmę dostarczającą przedmiot zamówienia, dostarczenie przedmiotu dostawy zamówienia w terminie jest niemożliwe.
10. W przypadku przelewu należy podać w tytule numer zamówienia - pięciocyfrowy numer, który jest widoczny po złożeniu zamówienia, przelew należy wykonać na numer konta: 09109014470000000136257343

V. Cena
1. Wszystkie ceny Towarów zamieszczone na Stronach Produktów:
1. podawane są w złotych polskich,
2. zawierają podatek VAT,
3. nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.
2. Sprzedawca może wprowadzać akcje promocyjne na określone Towary. Informację o wysokości rabatu, Towarach objętych akcją promocyjną, czasie trwania akcji promocyjnej zamieszczane będą na Stronach Produktu oraz w Kategorii Przecena/Wyprzedaż.
3. Jeżeli Towary przeznaczone do akcji promocyjnej będą stanowiły końcówki nakładów lub będą to egzemplarze z uszkodzeniami, informacja o powyższym zostanie udostępniona na Stronie Produktu.
4. Klienci, składający zamówienie Towaru, mogą otrzymać rabat uzgodniony ze Sprzedawcą w ramach odrębnych ustaleń.
5. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
6. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Towarów. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

VI. Sposoby płatności i dostawy
1. Zamówione Towary wysyłamy po zaksięgowaniu płatności.
2. Dostępne są dwie formy płatności: przelew oraz usługa platformy płatniczej Przelewy24.
3. Zamówione Towary nie mogą zostać wysłane za pobraniem.
4. Zamówienia realizujemy tylko na terytorium Polski, z zastrzeżeniem pkt IV ust. 1 niniejszego regulaminu. Dostawy zamówionych Towarów na terytorium Polski realizowane są poprzez wysłanie Towarów listem priorytetowym za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przesyłką kurierską z uwagi na ich objętość lub wagę. O kosztach dostawy Klient zostanie poinformowany przed złożeniem zamówienia.
5. Czas oczekiwania na przesyłkę doręczaną za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej wynosi od 3 do 7 dni roboczych od daty potwierdzenia zamówienia przez Klienta. Jeżeli termin realizacji zamówienia, będzie inny, niż ten określony w zdaniu pierwszym, o tym innym terminie realizacji zamówienia, Klient zostanie poinformowany w trakcie składania zamówienia oraz w mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienia.
6. Jeżeli przesyłka nie została podjęta w terminie lub odbiorca odmówił jej przyjęcia, całkowity koszt powtórnej wysyłki (niezależnie od wartości zamówienia) pokrywa Klient.
7. Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania istnieje możliwość sporządzenia protokołu szkody w obecności kuriera. Protokół szkody przesłany do Księgarni Internetowej wraz z reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie.

VII. Prawo odstąpienia od umowy
1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki przez Konsumenta lub upoważnioną przez niego osobę, Konsument może odstąpić od umowy, nie podając przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu na adres pocztowy Sprzedawcy lub adres e-mail Księgarni Internetowej: wydawnictwo@nowabasn.com.
2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone przy użyciu formularza, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
3. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.
4. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sprzedawcy.
6. Zwracany towar prosimy odesłać wraz z otrzymaną fakturą na adres pocztowy Sprzedawcy z dopiskiem „Zwrot”. Towar winien być zapakowany w sposób zabezpieczający go przed uszkodzeniem podczas transportu.
7. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta zwrot dokonanych przez niego płatności następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zastrzegamy sobie prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsumentowi przysługuje zwrot poniesionych pierwotnie kosztów dostawy zakupionego Towaru, jednak w kwocie nie wyższej niż koszt oferowanego przez Księgarnię Internetową najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia rzeczy.
   W przypadku nieodebrania przesyłki przez Konsumenta i jej powrotu do nas, zwrócona zostanie kwota jedynie za towar, bez kosztów wysyłki
9. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej, w sposób wykraczający poza konieczny, do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności rzeczy.

VIII. Reklamacje
1. Księgarnia Internetowa jest zobowiązana do dostarczenia Klientowi rzeczy pozbawionej wad (zgodnej z umową). Nie jest wadą ubytek lub uszkodzenie Towaru, o którym Klient został poinformowany przed dokonaniem zakupu.
2. Jeśli zakupiony Towar ma wady (zachodzi niezgodność Towaru z umową), Klient może skorzystać z uprawnień przysługujących mu z tytułu rękojmi w ramach procedury reklamacyjnej.
3. W celu dokonania reklamacji należy odesłać wadliwy Towar na adres pocztowy Sprzedawcy z dopiskiem „Reklamacja” wraz z otrzymaną fakturą, opisem przyczyn reklamacji i treścią żądania (patrz pkt 4). Faktura nie stanowi podstawy rozpatrzenia reklamacji, jednak w przypadku jej braku Sprzedawca może wystąpić do Klienta o wykazanie innymi środkami faktu, iż zakupu reklamowanego Towaru dokonano w Księgarni Internetowej.
4. W ramach reklamacji Klient może:
- zażądać obniżenia ceny,
- odstąpić od umowy,
- zażądać wymiany rzeczy na wolną od wad
- zażądać usunięcia wady.
5. Klient nie może odstąpić od umowy jeżeli wada Towaru jest nieistotna.
6. W przypadku pierwszej reklamacji Towaru Sprzedawca może nie uwzględnić żądania obniżenia ceny lub oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W takim wypadku niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, Sprzedawca wymieni wadliwą rzecz na wolną od wad lub wadę usunie.
7. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast zaproponowanej przez Sprzedawcę wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
8. Jeśli zarówno wymiana rzeczy na wolną od wad jak i usunięcie wady okaże się niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów, Sprzedawca zwróci Klientowi zapłaconą kwotę.
9. W przypadku reklamacji koszty odesłania wadliwego Towaru przez Klienta ponosi Sprzedawca. Skontaktuj się z nami w celu omówienia szczegółów dotyczących przesyłki. Nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem, bez wcześniejszych ustaleń ze Sprzedawcą.
10. Reklamacje dotyczące wszelkich usług wymienionych w niniejszym Regulaminie (w tym wad) mogą być składane listownie na adres Sprzedawcy lub pocztą elektroniczną – na adres: wydawnictwo@nowabasn.com
11. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania. O rozstrzygnięciu reklamacji Księgarnia Internetowa poinformuje Klienta – pocztą elektroniczną – na adres e-mail, z którego nadesłana została reklamacja bądź listownie.
12. Jeżeli Konsument zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, przyjmuje się, że Sprzedawca żądanie uwzględnił.
13. Jeżeli Konsument otrzymał towar uszkodzony podczas transportu, ma prawo do wymiany go na nowy, po uzgodnieniu z redakcją. Koszty wysyłki w tym przypadku są po stronie Kupującego.

IX. Zwrot uiszczonych należności
1. W przypadku uwzględnienia reklamacji lub realizacji prawa Konsumenta odstąpienia od umowy, pociągających za sobą obowiązek zwrotu na jego rzecz zapłaconych kwot, Sprzedawca zwróci się do Klienta o wyrażenie zgody na zwrot należności na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.
2. Konsument może również wyrazić zgodę na dokonanie zwrotu w inny sposób, który nie będzie wiązał się dla niego z poniesieniem kosztów.
3. Standardowo zwrot środków następuje w ciągu 14 dni.

X. Konto Klienta
1. Sprzedawca umożliwia Klientowi bezpłatnie utworzenie Konta.
2. Utworzenie Konta następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie Księgarni Internetowej pod adresem: www.ksiegarnianowabasn.com oraz akceptację Regulaminu i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
3. Dokonując rejestracji Klient może również wyrazić zgodę na otrzymywanie materiałów o charakterze informacyjnym, promocyjnym lub reklamowym. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i nie jest warunkiem założenia Konta. Wyrażona zgoda może być w każdej chwili cofnięta.
4. Klient może posiadać tylko jedno Konto.
5. Zakazane jest udostępnianie loginu i hasła do Konta osobom trzecim. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku zawinionych zachowań Klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do Konta.
6. Klient zobowiązany jest do podawania wyłącznie aktualnych i prawdziwych danych. Klient ma możliwość zmiany i korygowania danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie.
7. Po zalogowaniu się na utworzone Konto Klient ma możliwość:
1. dostępu do Koszyka Użytkownika i składania zamówień,
2. otrzymywania informacji o nowościach i zmianach na stronie internetowej .
8. Klient może żądać usunięcia Konta w każdej chwili, informując o tym Sprzedawcę pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres: wydawnictwo@nowabasn.com. Sprzedawca usuwa dane i informacje zgromadzone na Koncie w terminie 21 dni od otrzymania żądania Klienta.
9. Sprzedający zastrzega sobie możliwość usunięcia konta bez zgody Klienta w wypadku:
1. korzystania przez Klienta z Konta w sposób niezgodny z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami,
2. posiadania przez Klienta więcej niż jednego Konta,
3. podania nieprawdziwych lub nieaktualnych danych przez Klienta,
4. wyraźnego nie zaakceptowania przez Klienta zmiany Regulaminu w terminie 14 dni od dnia dostarczenia zmienionego Regulaminu na adres e-mail Klienta wskazany podczas rejestracji.
10. W przypadkach, o których mowa w pkt 9 Sprzedający, przed usunięciem Konta wezwie Klienta do zaprzestania naruszeń i usunięcia uchybień w terminie 14 dni, informując jednocześnie o treści pkt 9, a po bezskutecznym upływie tego terminu usunie Konto. W przypadku zmiany regulaminu Klient wraz z treścią nowego regulaminu otrzyma informację, o usunięciu Konta w sytuacji wyraźnego nie zaakceptowania Regulaminu w terminie 14 dni od daty jego otrzymania.
11. Każdy odwiedzający Księgarnię Internetową posiada Koszyk Gościa. Pozwala to odwiedzającym na przechowywanie ich wybranych pozycji w tymczasowym koszyku.
12. Każdy zarejestrowany i zalogowany na Konto, Klient Księgarni Internetowej posiada Koszyk Użytkownika, który pozwala na dodawanie zamówień.
13. Jeżeli odwiedzający po dodaniu pozycji do Koszyka Gościa zdecyduje się zarejestrować i utworzyć Konto, posiadając od tego momentu Koszyk Użytkownika, wówczas zawartość Koszyka Gościa zostanie połączona z Koszykiem Użytkownika automatycznie.

XI. Dane osobowe
1. Przed złożeniem zamówienia oraz w trakcie rejestracji Konta, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Sprzedawcę, w celu realizacji zamówienia lub założenia Konta. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednak konieczne w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży oraz świadczenia usług.
2. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia obejmuje również zgodę na udostępnienie podanych danych osobowych firmie kurierskiej w celu doręczenia zamówionego Towaru.
3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.
4. Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo Nowa Baśń z siedzibą w Poznaniu, ul. Czechowska 10, 61-447 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 00000531708, NIP: 7811903627, REGON: 360215109.
5. Klient ma pełny wgląd do swoich danych osobowych oraz prawo do ich uzupełnienia, aktualizacji i żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych. W przypadku, gdy udostępnione dane są niezbędne do korzystania z usług lub realizacji umowy sprzedaży, żądanie zaprzestania przetwarzania tych danych jest równoznaczne z zaprzestaniem świadczenia usług lub rezygnacją ze złożonego zamówienia.

XIII. Postanowienia końcowe
1. Regulamin obowiązuje od 11.07.2016 r. . Treść Regulaminu dostępna jest w siedzibie Sprzedawcy i na stronie Księgarni Internetowej www.ksiegarnianowabasn.com.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 14 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.ksiegarnianowabasn.com. Zamówienia złożone przez Klienta przed datą wejścia w życie zmian do Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
3. Klientów posiadających Konto w Księgarni Internetowej Sprzedawca poinformuje o zmianie Regulaminu na adres poczty elektronicznej podany przy rejestracji. Jeżeli w terminie 14 dni od daty poinformowania Klienta o zmianie Regulaminu, nie przesłał do Sprzedawcy, na adres poczty elektronicznej: wydawnictwo@nowabasn.com oświadczenia o braku akceptacji wprowadzonych zmian uznaje się, że zaakceptował zmiany Regulaminu.
4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827).

 

REGULAMIN PRZEDSPRZEDAŻY

Postanowienia ogólne przedsprzedaży:

1. Przedsprzedaż dotyczy każdej książki dostępnej na stronie www.ksiegarnianowabasn.com, której premiera rynkowa dopiero się odbędzie.

2. Za przedsprzedaż odpowiada wydawnictwo Wydawnictwo Nowa Baśń Sp. z o.o. (dalej Wydawnictwo) z siedzibą w Poznaniu, NIP: 7811903627

4. Przedsprzedaż tytułu trwa do daty wyznaczonej przez Wydawnictwo oznaczonej przy opisie książki formułą: „Sprzedaż przedpremierowa trwa do:”.

6. Przy składaniu zamówienia klient musi wypełnić formularz rejestracyjny, w którym podaje dane adresowe niezbędne do realizacji zamówienia.

7. Poprzez jedno złożone zamówienie przez formularz na stronie Wydawnictwa klient może zamówić dowolną ilość egzemplarzy książki.

8. Po złożeniu zamówienia klient na podany przez siebie w formularzu adres otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zamówienia.

9. Aby zamówienie mogło być zrealizowane, klient w ciągu 2 dni musi dokonać wpłaty na konto bankowe Wydawnictwa (nr konta

09 1090 1447 0000 0001 3625 7343). Opłata prawidłowa obejmuje łącznie cenę książki oraz koszty wysyłki (szczegóły poniżej).

 

10. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo ograniczenia ilości produktów zamawianych w przedsprzedaży.

11. Wydawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia lub skrócenia czasu przedsprzedaży książki.

12. Wydawnictwo ma prawo anulować zlecenie, w przypadku nie uregulowania płatności przez klienta w terminie 2 dni.

13. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub zrezygnować z zamówienia do chwili zapłaty za zamówioną książkę.

14. Zmiany w zamówieniu są możliwe przez wysłanie maila na adres wydawnictwo@nowabasn.com w temacie „zmiana zamówienia przedsprzedaży“.

 

Wysyłka:

15. Książki zamówione w przedsprzedaży wysłane zostaną od dnia premiery.

16. Wysyłka książek prowadzona będzie zgodnie z kolejnością nadesłanych i opłaconych zamówień.

17. Koszty wysyłki realizowanej przez firmę kurierską wynoszą: na terenie Polski 12,99 zł. Przesyłka do innego miejsca: przed złożeniem zamówienia skontaktuj się z nami pod adresem wydawnictwo@nowabasn.com.

 

Zwroty

18. W ciągu 10 dni od odebrania przesyłki klient ma prawo zrezygnować z zakupionego towaru bez podania przyczyny. Nieużywany i niezniszczony towar wraz z potwierdzeniem zakupu (fakturą) należy odesłać na adres:


Wydawnictwo Nowa Baśń
Katowicka 37
62-035 Dziećmierowo

 z dopiskiem ,,zwrot''.

19. Wydawnictwo gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Wydawnictwo nie zwraca kosztów dostawy i odesłania towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 5 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta.

 

Reklamacje

20. Jeśli otrzymany przez klienta produkt posiada wady techniczne lub uszkodzenia powstałe w wyniku transportu, należy w ciągu 15 dni odesłać go pocztą na adres:

Wydawnictwo Nowa Baśń
Katowicka 37
62-035 Dziećmierowo

wraz z dopiskiem ,,reklamacja''.

21. Do odsyłanego produktu należy dołączyć fakturę lub paragon oraz opis wady produktu. Reklamacje będą rozpatrywane najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania przesyłki. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na nowy lub jeśli nie będzie to możliwe klient otrzyma równowartość ceny produktu.

 

Dane osobowe:

22. W celu dokonania zakupu książki w przedsprzedaży na stronie Wydawnictwa wymagane jest wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz akceptacja regulaminu zamówień i zgoda na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych.

23. Każdy Klient, który wypełnił formularz rejestracyjny, ma zapewniony dostęp do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia. Klient może uzyskać dostęp do swoich danych po uprzedniej autoryzacji.

24. Wydawnictwo nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza danych osobowych Klientów innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe niezbędne są wyłącznie do wystawienia faktury oraz wysłania zamówionej książki.

25. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub zrezygnować z zamówienia do chwili zapłaty za zamówioną książkę.

26. Zmiany w danych osobowych są możliwe poprzez wysłanie wiadomości na adres email: wydawnictwo@nowabasn.com, w temacie „zmiana danych osobowych“.

27. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją i zapoznaniem się z niniejszym regulaminem.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl